Call now » (+66) 92 946 6330

  วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองสมาชิก | Certificated Representatives  

สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองสมาชิก (Certificated Representatives)ที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการให้มีสิทธิ์ทำโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ www.aiyellow.com ตามขั้นตอนต่อไปนี่

1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. กดเข้าเมนู "สภาผู้แทนราษฎรรับรอง หรือ Certificated Representatives"


3. ใส่ E-mail ของผู้อ้างว่าเป็นตัวแทนทำโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ (กดปุ่มค้นหา)
4. ใส่หมายเลข AiYellow ID ในช่อง (กดปุ่มค้นหา)
(ข้อ 3. และ 4. เลือกทำเพียงช่องใดช่องหนึ่ง)


5. แสดงข้อมูลของรับรองตัวแทนทำโฆษณาอย่าเป็นทางการ

primi sui motori con e-max.it