Call now » (+66) 92 946 6330

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง User name + password

1. ล๊อคอินเข้าระบบ

 

 2. เลือกเมนู ข้อมูลในการลงทะเบียน

3. ใส่ข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข > กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

4. ใส่ข้อมูลรหัสผ่าน > กดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง User name + password

primi sui motori con e-max.it